6.1. Gương chân chống gỗ

(xem thêm tại đây)

6.2. Gương chân chống thép

(xem thêm tại đây)