5.1. Gương vòm, bán nguyệt không led

(xem thêm tại đây)

5.2. Gương vòm, bán nguyệt led

(xem thêm tại đây)

5.3. Gương vòm, bán nguyệt tuyệt đẹp

(xem thêm tại đây)