5.1.7.1. Gương vòm, bán nguyệt không led

Gương vòm, bán nguyệt.
+) Không viền hoặc có viền theo yêu cầu.
+) Ghép đơn hoặc ghép đôi.

Mô tả