4.3.3.3. Gương chữ nhật đứng, viền mài siết

400.000 

‘+) Gương chữ nhật đứng, không led, viền mài siết, (mài vát tính thêm phí mài)
+) Treo móc sau hoặc treo pat
+) Giá gương trong báo giá là giá gương treo móc sau, mài xiết

 

Mô tả