4.2.1.3. Gương vuông, led hậu

Gương vuông, led hậu
+) Ánh sáng trắng hoặc vàng, hoặc trung tính.

Mô tả