4.2.1.5. Gương vuông, led hậu, thêm led trong

Gương vuông, led hậu
+) Ánh sáng trắng hoặc vàng, hoặc trung tính.

Mô tả